آموزشی

راه کارهایی برای زندگی بهتر

آموزشی

راه کارهایی برای زندگی بهتر

پیام های کوتاه
 • ۲۵ ارديبهشت ۹۳ , ۰۹:۲۴
  بیست
بایگانی
آخرین مطالب

1-کلاس اول

2-کلاس دوم

3-کلاسسوم
4-کلاس ژنجم

5-کلاس ششم

6-کلاس هفتم

7-اول متوسطه
 • ع-ص جهانتیغی

نام:عصمت

نام خانوادگی:جهان تیغی

 • ع-ص جهانتیغی
 • ع-ص جهانتیغی • ع-ص جهانتیغی


 • ع-ص جهانتیغی

- علی از مبدأ مسابقه 6متر جلوتر است. اگر رضا از او 8 متر عقب تر باشد ، عدد متناظر با نقطه ای که رضا ایستاده است، کدام
است؟


 • ع-ص جهانتیغی

توانگر کسی است که  آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطر تر از آزمند کسی نیست

بزرگمهر

 • ع-ص جهانتیغی
 • ع-ص جهانتیغی


 • ع-ص جهانتیغی
 • ع-ص جهانتیغی